Elektronska faktura – često postavljana pitanja

 

1. Da li se elektronskoj fakturi može osporiti punovažnost?

Bez obzira o kom dokumentu se radi, „elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku“ (Zakon o el. dokumentu, el. identifikaciji i uslugama od poverenja“ iz 2017, član 7).
Kao potvrda navedenog, članom 70 Zakona predviđena je novčana kazna …“od 5.000 do 100.000 dinara za prekršaj za odgovorno lice u državnom organu….ako u postupku koji sprovodi u vršenju javnih ovlašćenja ne prizna punovažnost, odnosno ospori dokaznu snagu elektronskom dokumentu sačinjenom u skladu sa ovim Zakonom, odnosno digitalizovanog akta overenog u skladu sa članom 11 Zakona, samo zbog toga što je dostavljen u takvom formatu“

2. Da li je elektronska faktura punovažna u papirnoj formi?

U skladu sa članom 10. Zakona, elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom. Svaki dokument, odnosno računovodstvena isprava nastala u izvornom obliku, bilo da je to papirna ili elektronska forma, smatra se originalom u toj formi u kojoj je početno nastala. Štampanjem elektronske fakture dobija se kopija elektronske fakture na papiru. I obrnuto – elektronska faktura nastala skeniranjem fakture čija forma nije elektronska (skenirana papirna faktura) smatra se kopijom izvornog dokumenta.

3. Kako se potpisuje elektronska faktura?

Da bi pravni subjekti mogli sačiniti elektronsku fakturu neophodno je da je potpišu elektronskim potpisom, koji može biti sertifikovani (kvalifikovani) elektronski potpis ili nesertifikovani (nekvalifikovani) elektronski potpis. Sertifikovani ili kvalifikovani elektronski potpis je onaj koji ispunjava uslove utvrđene zakonom, a izdaju ga četiri sertifikaciona tela: PTT, PKS, MUP RS i Halcom.
Član 9. Zakona o računovodstvu regulisao je da odgovorno lice može potpisati računovodstvenu ispravu i drugom identifikacionom oznakom (nekvalifikovani elektronski potpis), npr. skeniran potpis ovlašćenog lica, ime i prezime, kombinacija pomenutih oznaka. Privredni subjekti internim aktom donose odluku koju će identifikacionu oznaku primenjivati lice ovlašćeno za izdavanje elektronskih faktura.

Call Now Button