Perihard u PC PRESS-u

Unapredite poslovne procese uz Perihard i njihovo rešenje Therefore, namenjeno upravljanju dokumentima. Kad pričamo o mo­der­nom po­slo­va­nju, mi­sli­mo na sve flek­si­bil­ni­je načine ra­da, u­ključujući stal­ni ili pov­re­me­ni po­sao na da­lji­nu, kan­ce­la­ri­je o­tvo­re­nog pros­to­ra gde ni­ko ne­ma „svoj“ ra­dni sto i gde se in­for­ma­ci­je i do­ku­men­ta ra­zme­nju­ju u di­gi­tal­nom o­bli­ku.

Pročitajte ceo tekst OVDE

Call Now Button